Projekt Expedice Irsko

Cíle projektu

Projekt Expedice Irsko se zaměřuje na mladé lidi opouštějící institucionální zařízení v Jihomoravském kraji a okolí (dětské domovy, výchovné ústavy, SOS dětské vesničky, domy na půli cesty), realizuje aktivity směřující k jejich pracovní aktivizaci a zapojení se na pracovní trh.

Projekt nabízí během dvou let pro celkem 16 klientů:
- kariérní a rozvojové poradenství
- přípravné workshopy a individuální jazykové kurzy
- 9-týdenní stáž v irském Dublinu u zaměstnavatelů vybraných na míru
- podporu při hledání navazujícího zaměstnání

Projekt je realizován za podpory EU z operačního programu Zaměstnanost, reg. č.: CZ.03.3.X/0.0/0.0/16_059/0011124.

Cílová skupina

Zahraniční stáž je určena pro mladé lidi, kteří mají zkušenost s výchovou v dětském domově, výchovném či diagnostickém ústavu, SOS dětské vesničce, domu na půli cesty či jiné podobné instituci a aktuálně nestudují ani nepracují.

Podmínkou pro vstup do projektu je věk 18 – 30 let a ukončené základní či střední vzdělání.

Účast je možná do 5 let po odchodu z institucionální výchovy.
U uchazečů o zaměstnání s dosaženým základním vzděláním není institucionální výchova podmínkou pro vstup do projektu.
V každém běhu projektu se stáže zúčastní celkem 8 zájemců.

Realizátor projektu

Organizace Tripitaka z.s. se dlouhodobě věnuje podpoře znevýhodněných mladých lidí na trhu práce (např. projekt První úspěch, Moje první práce, Restart fashion shop), dále vytváří zajímavé příležitosti pro začínající umělce, organizuje kulturní akce a setkání a významně se podílí na rozvoji oblasti tzv. brněnského Bronxu (Ghettofest, Gypsy MaMa, Barvy Brněnského Bronxu).
Podrobnosti na www.tripitaka.cz

Přínosy pro účastníky

- Cenné pracovní zkušenosti ze zahraničí
- Zvýšená šance uplatnit se na trhu práce po návratu do ČR
- Aktivní užívání angličtiny a zvýšení jazykové úrovně
- Významná finanční podpora během stáže
- Ušetřené finance pro lepší start po návratu ze zahraničí
- Individuální i skupinovou podporu mentora a psychologa po celou dobu projektu
- Navázání nových vztahů a přátelství s účastníky projektu
- Rozvoj osobních i profesních znalostí a dovedností
- Poznání irské kultury, Dublinu a jeho okolí
- Možnost cestovat a získávat nové zážitky
- Následná podpora při hledání zaměstnání po návratu do ČR

Obsah projektu

Projekt probíhá ve dvou ročních cyklech, vždy je určen pro 8 klientů plus 2 náhradníky.

Součástí projektu je přípravná fáze, která zahrnuje intenzivní výuku anglického jazyka, skupinové workshopy a individuální konzultace, aby každý účastník byl co nejlépe připraven na úspěšné absolvování pobytu v zahraničí.

Následuje 2-měsíční pracovní stáž v irském Dublinu, kdy účastníci zastávají pracovní pozici odpovídající jejich odbornému zaměření u předem dohodnutých zaměstnavatelů. Kromě plnění pracovních povinností se klienti zúčastní i týdenní výuky anglického jazyka, volný čas mohou věnovat cestování a poznávání Dublinu a okolí.

Materiální a odborná podpora zahrnuje:

- Zpáteční letenku do Dublinu
- Ubytování po dvojicích v místních rodinách
- Stravné 25 EUR/den
- Kapesné ve výši 20 EUR/den
- Příspěvek na místní dopravu
- Cestovní pojištění
- Podporu česky mluvícího mentora na místě
- Průběžnou výuku anglického jazyka
- Cestování a poznávání Irska ve volném čase
- Podporu s hledáním navazujícího zaměstnání po návratu do ČR

Podrobný průběh projektu

Součástí projektu je přípravná fáze, samotná stáž v zahraničí a následná podpora při hledání nové práce. Po celou dobu je účastníkům k dispozici mentor projektu a také psycholog.

Přípravná fáze:
- Individuální kurz angličtiny
- 4 skupinové workshopy (úvodní motivační setkání, multikulturní trénink, finanční gramotnost, praktické informace a zajímavosti o Irsku)
- Podpora mentora projektu
- Individuální psychologické konzultace (bilanční diagnostika, kariérové a rozvojové poradenství, vztahové a krizové poradenství)
- Průběžná příprava na úspěšné zvládnutí zahraniční stáže

Pracovní stáž v Dublinu:

- Výjezd se uskuteční v září – říjnu 2020 a 2021
- 1. týden: aklimatizace
- 2. týden: výuka angličtiny zážitkovou formou
- 3. – 8. týden: pracovní neplacená stáž u vybraného zaměstnavatele
- 9. týden: vyhodnocení, cestování, příprava na odjezd
- O víkendech možnost cestování po Dublinu a okolí
- Po celou dobu je na místě česky mluvící mentor projektu a k dispozici bude také psycholog

Hledání nového zaměstnání:

- Min. 4 měsíce po návratu ze stáže podpora při hledání práce
- Skupinová i individuální setkání a konzultace
- Společná snaha nalézt nové pracovní uplatnění s využitím získaných zahraničních zkušeností

Očekávané dopady projektu

Hlavním dopadem projektu by mělo být snadnější začlenění klientů z cílové skupiny na pracovní trh i do běžného života, rozšíření pole jejich sociálních kontaktů a alespoň částečné vyrovnání sociálních a jiných handicapů, které je zatěžovaly ve srovnání s jejich vrstevníky.

Očekáváme, že klienti získají pozitivní pracovní zkušenosti a navážou trvalý kontakt s pracovním prostředím. Předpokládáme, že se zvýší jejich motivace k práci a celkově proniknou do pracovního světa a začlení se do běžného života.

Účast v projektu by u nich měla zároveň navodit pozitivní změny v podobě osvojení si základních pracovních návyků, zlepšení komunikačních kompetencí a výrazné zvýšení jazykových dovedností.

Klienti se seznámí s odlišnou kulturou a získají nadhled, dojde k osvobození od zaběhlého vnímání věcí v ČR. Významně se zvýší sebevědomí a díky množství různorodých impulzů se rozvine kreativita a adaptabilita.

Klienti by navíc měli získat kontakty, které využijí do budoucna, v průběhu své další pracovní kariéry.
Důležitý je i dopad na společnost: snížení nežádoucích sociálně patologických jevů v JMK, snížení závislosti na sociálních dávkách a další podporách.

Máte dotazy? Znáte někoho, kdo by mohl mít o účast v projektu zájem?
Neváhejte nás kontaktovat na tel.: 739 479 393
E-mail: expediceirsko@gmail.com

Rádi vám zodpovíme všechny dotazy a upřesníme podmínky projektu.