Komunitní centrum Barvy brněnského Bronxu pro osoby s duševním onemocněním

Projekt realizuje aktivitu B výzvy: Podpora komunitní sociální práce a komunitních center.
Cílovou skupinou jsou osoby s duševním onemocněním z BMO, které prošly akutní formou péče,
a potřebují se dále zapojit do společnosti.

Tříletý projekt nabízí pro 126 účastníků:
- komunitní práci a komplexní poradenské centrum
- dlouhodobé art terapeutické a rozvojové komunitní programy
- komunitní pracovní terapie
- komunitní akce s cílovou skupinou se zapojením veřejnosti
- 2 tréninková pracovní místa

Projekt řeší problém nedostatečného začlenění osob se zdravotním postižením (duševním onemocněním, popř. kombinovaným postižením) do společnosti a na trh práce s důrazem na obyvatele sociálně vyloučené lokality Zábrdovice.

Na území BMO dochází přibližně k 12 000 případům léčení ročně. Nějakou formu následné rehabilitace potřebuje potom 60% pacientů u psychotických poruch, u afektivních 25%, docházíme k číslu 4300 osob ročně.

Komunitní centrum Barvy brněnského Bronxu je umístěno v sociálně vyloučené lokalitě Zábrdovice, kde žije až 5tis. sociálně vyloučených osob. Nalézá se zde zvýšené procento osob s duševním onemocněním a to díky materiální deprivaci, tlaku sociálně patologického prostředí a často i tlaku způsobeným předsudky a nesnášenlivostí. Dochází zde ke znevýhodněním, která se vzájemně kumulují na základě různých kombinací např. odlišné etnicity, nízkého vzdělání, dlouhodobé nezaměstnanosti, závislostí a duševních poruch.

Kvalifikovaným odhadem se jedná o zhruba 100 - 140 osob, které by se jinak ke kvalitní návazné péči nedostaly, a které jsou základní cílovou skupinou projektu. Projekt je v však otevřen i všem obyvatelům BMO z definované cílové skupiny v případě nenaplnění kapacity ze sociálně vyloučené lokality.

Projekt je tak v souladu s opatřením D1 integrované strategie rozvoje brněnské metropolitní oblasti a přispívá k řešení definovaného problému:
nedostatečná kapacita u služeb pro osoby s duševním, popř. kombinovaným onemocněním, včetně služeb připravujících tyto osoby ke vstupu (návratu) na trh práce a do společnosti v brněnské metropolitní oblasti.

Cíl projekktu:

Cílem projektu je podpora sociálního začleňování, aktivizace a pracovní integrace osob se zdravotním znevýhodněním (duševním onemocněním) prostřednictvím sociální komunitní práce a provozu komunitního centra v brněnské metropolitní oblasti s důrazem na sociálně vyloučenou lokalitu Zábrdovice.

Projekt naplňuje strategický cíl prioritní oblasti Sociální soudržnost D.1: Zkvalitnění a rozvoj sítě sociálních a návazných služeb - rozšířit využití kvalitních sociálních a návazných služeb dle potřeb sociálně vyloučených osob a osob ohrožených sociálním vyloučením.

Dílčí cíle v lokalitě projektu pro osoby z cílové skupiny (126) do konce roku 2022:
- zvýšit úspěšnost plnohodnotného začlenění duševně nemocných do společnosti
- zvýšit úspěšnost jejich integrace na trh práce
- omezit stigmatizaci duševně nemocných
- snížit počet opakovaných hospitalizací způsobených nedostatkem kapacit v návazné péčí

Výsledky projektu:
- zlepšení sociálních a pracovních kompetencí u 126 klientů z cílové skupiny, které povedou k lepšímu začlenění do společnosti a na pracovní trh
- zlepšení a stabilizace celkového zdravotního stavu klientů, prevence relapsu
- participativní kulturní a komunitní akce pro veřejnost a obyvatele SVL

Kontakt:
Vedoucí sociální komunitní pracovník
Mgr. David Oplatek
Tel.: 725 741 376
E-mail: davidaoplatek@gmail.com