Projekt Renomé - program pracovní integrace pro mladé lidi vyrůstající bez rodin

web-ESF-LOGO-CELEK-BARVA-tr.gif

Projekt Renomé probíhal od 1. 5. 2012 do 30. 4. 2014, tedy po dobu 24 měsíců.

Příjemcem podpory byla Tripitaka, o. s. a na realizaci se významně podílel i partner projektu Pomezí, o. s.

Cílovou skupinou byly mladí lidé vyrůstající bez rodin do 26 let, kteří prošli dětskými domovy, výchovnými ústavy či pěstounskou péčí.

Cíle projektu byly po všech stránkách naplněny.

Vytvoření Sociálně-kulturního centra Renomé - na adrese Kounicova 3, Brno vzniklo sociálně kulturní centrum Renomé, které bylo v průběhu postupně budováno. Centrum je plně vybavené a funkční. Dle potřeby se může proměnit v malé divadlo či místo pro realizaci workshopů, komunitních a kulturních akcí.

Výběr klientů do programu - projekt se skládal ze tří běhů programu, vždy po 8 klientech, ti byli pečlivě vybíráni ve výběrových řízeních i za pomoci psychologa tak, aby projekt mohli dobře absolvovat. Výběr se celkem zdařil, o čemž svědčí naplnění monitorovacích indikátorů.

Tvorba pracovních míst - klienti z cílové skupiny byli zaměstnáni jako pracovníci sociálně kulturního centra, zajišťovali jeho chod a organizovali kulturní a společenské akce. Vyzkoušeli si tak řadu různých pracovních rolí s různou zodpovědností. Bylo tak udrženo 8 pracovních míst na 0,6 úvazku po dobu 18 měsíců pro mladé lidi vyrůstající bez rodin v často velmi obtížné životní situaci.

Divadlo fórum - součástí pracovní náplně cílové skupiny byla i tvorba divadelního představení interaktivního divadla fórum pod vedením uměleckého realizačního týmu. Inscenace vždy vycházely z autentických životních příběhů a zkušeností cílové skupiny a vybízely k dialogu. Byly vyprodukovány tři divadelní hry, které byly uváděny v Centru Renomé a v dětských domovech či výchovných ústavech. Všechny sklidily zasloužený úspěch u cílové skupiny i u veřejnosti.

Jedná se o inscenace:
Lavička vítězů – téma - situace odchodu z dětského domova - režie Mgr. Šárka Kropáčková
Úvoz 39 - téma - bydlení a práce - režie Mgr. Pavel Strašák
Stíny a sny - téma - vyrovnávání se s minulostí a odmítnutím rodiny - režie Mgr. Lenka Remsová, Ph.D.

Bilanční diagnostika a systém pracovních rolí - všichni klienti, kteří absolvovali program, zároveň prošli bilanční diagnostikou s psychologem a pracovním poradenstvím. Tato aktivita byla prospěšná pro jejich další uplatnění na pracovním trhu.

Nástroje integrace na pracovní trh - každý účastník programu prošel kurzy škola kávy a barmanským kurzem. Pětice klientů prošla rekvalifikací Složitá obsluha hostů.

Jako produkt projektu vznikla metodika programu. V databázi produktů ESF je ke stažení zde:
http://esfdb.esfcr.cz/modules/products/detail.php?pid=17210

https://ulozto.cz/!dgd3ipjTClLy/metodika-projektu-renome-pdf

Projekt úspěšně absolvovalo 21 klientů při 26 podpořených osobách.

Udržitelnost projektu se realizuje na několika rovinách:
- divadelní představení žijí dále, představení jsou uváděna na různých festivalech, zvána na hostování do divadel či dalších organizací
- pracovní místa jsou udržena sic v menším rozsahu, v sociálně kulturní centru Renomé probíhají pravidelně kulturní, vzdělávací a komunitní akce
- poradenské služby pro cílovou skupinu jsou zachovány a na některé aktivity navazuje projekt Moje první práce, centrum Renomé slouží mladým lidem i jako zázemí v případě krize či potřeby pomoci

Projekt byl financován z prostředků OP LZZ ESF a rozpočtu ČR.
Celková výše dotace činila 5 904 093,92 Kč a byla vyčerpána z 92%.